ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра дизайну

Рег. №____________

Методичні рекомендації

до оформлення пояснювальних записок студентських робіт

з дисципліни:
для студентів: 1 – 5 курсу
напряму підготовки: 020207 Дизайн
галузь знань: 0202 Мистецтво
факультету: Кібернетики

Херсон – 2015 р.


Методичні рекомендації до оформлення пояснювальних студентських робіт.

Укладачі: к.т.н., доцент кафедри дизайну Якимчук О.В., к.т.н., доцент кафедри дизайну Артеменко М.П., д.т.н., професор кафедри дизайну Чепелюк О.В. кількість сторінок ______.

Рецензент: _____________

Затверджено

на засіданні кафедри ________

протокол №___ від _________

Зав. кафедри ______________

Відповідальний за випуск ______________________________________


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНИХ ЗАПИСОК КУРСОВОГО ТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, ЗВІТІВ З ПРАКТИК, РЕФЕРАТІВ

В пояснювальних записках до робіт всіх видів, крім реферату, основному тексту передує титульний лист (додаток А), лист-завдання (додаток Б), анотація – для магістрів на 3-х мовах (додаток В).

Далі в роботі подається зміст (додаток Д). Структура роботи визначається керівником і спрямована на послідовне та змістовне розкриття її теми.

Об’єм основної частини тексту записки (без списку використаних джерел і додатків) та кількість використаних в ній літературних джерел регламентовано вимогами кафедри «Дизайн» Херсонського національного технічного університету (табл. 1).

Таблиця 1

Вид роботи Кількість сторінок Кількість літературних джерел
Реферат 10-15
Звіт з практики 25-35
Курсовий проект 30-45
Випускна робота бакалавра 50-60
Дипломний проект спеціаліста 60-70
Дипломний проект магістра 80-100В тексті пояснювальної записки не можна виділяти слова курсивом, жирним або підкресленим шрифтом. Заповнення сторінки текстом повинне бути не менше половини її об’єму.

Формат паперу – А4.

Розміри полів: лівого - 30 мм, правого - 10 мм, верхнього - 20 мм, нижнього - 20 мм від відповідних країв аркуша. Поля не відокремлюються лінією, сторінки не обводять рамкою.

Абзац – відступ першого рядка 1,25 мм.

Шрифт: Times New Roman розміром 14 pt з полуторним інтервалом.

Нумерація сторінок: Сторінки ПЗ нумеруються арабськими цифрами. Титульна частина (титульний аркуш) і сторінки завдання включаються в загальну нумерацію сторінок ПЗ, але номера сторінок не ставляться. На наступних сторінках номера сторінок ставлять у верхньому правому куті сторінки на відстані 10 мм від верхнього краю аркуша.

Нумерація розділів та підрозділів: АНОТАЦІЯ, ЗМІСТ, ВСТУП, ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ - не нумеруються як розділ, розміщуються на окремій (пронумерованій) сторінці (сторінках), друкуються жирним шрифтом. Після їх назви пропускається один пустий рядок.

Текст основної частини пояснювальної записки поділяють на розділи, підрозділи, пункти та підпункти. Розділи основної частини (обов'язкові і спеціальні) є першим щаблем структурного розподілу, позначаються номером (арабською цифрою). У тексті ПЗ заголовок розділу друкується великими літерами жирним шрифтом і вирівнюється за центром. Переносити слова в заголовках не дозволяється. Крапку вкінці заголовка не ставлять. Кожен розділ починають із нового аркуша. Після їх назви пропускається один пустий рядок. Наприклад


5328036821079016.html
5328085448668241.html
    PR.RU™