Методи дослідження.

Методи наукового дослідження – це засоби, які дозволяють вченому отримувати психологічні акти з метою їх подальшого наукового дослідження.

Загальними вимогами до методів наукового дослідження у галузі психології є наступні:

- об'єктивність;

- валідність;

- надійність;

- специфічність;

- економічність.

Загальна наукова класифікація передбачає дві основні групи методів: емпіричні та теоретичні. Емпіричні методи: спостереження, бесіда, анкетування, інтерв'ю, експеримент, тестування, соціометрія та ін. Теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, класифікація, моделювання, індукція, дедукція та інші (Табл.2).

Методи дослідження психології

Таблиця 2.

Теоретичні методи: Емпіричні методи:
1. Аналіз. 2. Синтез. 3. Узагальнення. 4. Індукція. 5. Дедукція. 6. Класифікація. 7. Моделювання. 8. Інші. 1. Спостереження. 2. Бесіда. 3. Анкетування. 4. Експеримент. 5. Соціометрія. 6. Інтерв'ю. 7. Тестування. 8. Порівняння.

У процесі наукового пошуку вчені-психологи слідкують таким правилам:

1) від одиничного факту – до особливого;

від особливого – до всезагального;

2) визначення та опис якості невідомого психічного явища здійснюється за допомогою фактів, що вже є відомими сучасної науки;

3) необхідно вимірювати усе що можливо бути вимірюваним (з метою співвідношення відомого з незвичайним).

Науково-дослідницька діяльність характеризується певними етапами(Табл. 3).

Таблиця 3.

Етапи наукової роботи

Етапи Назва пошукової дії
1. Вибір проблеми, формулювання теми дослідження, мети, завдань.
2. Обгрунтування актуальності дослідження, його практичної та теоретичної значимості.
3. Аналіз рівня вивчення проблеми шляхом знайомства з науковими джерелами, використання теоретичних методів дослідження.
4. Уточнення об'єкту та предмету дослідження.
5. Формулювання робочої гіпотези.
6. Теоретичне обґрунтування гіпотези.
7. Експериментальна робота щодо перевірки припущення, користування емпіричними методами дослідження, отримання додаткових наукових фактів.
8. Аналіз, узагальнення результатів самостійного дослідження.
9. Порівнювання отриманих результатів з даними констатуючого експерименту, формулювання висновок про результати дослідження.
10. Впровадження отриманих результатів в практику.
11. Практичні рекомендації.3. Структура психіки особистості

Психіка особистості є специфічним психічним механізмом, який дозволяє їй отримувати інформацію з зовнішнього середовища, а також з середовища свого організму, та реагувати на неї. Свідомий рівень психіки свідомість дозволяє особі реагувати на отриману інформацію за допомогою другої сигнальної системи, тобто мислення та мови.

Вчені визначають етапи розвитку психіки живих істот (Табл. 4).


5332829266950810.html
5332895153766842.html
    PR.RU™