Зовнішній та внутрішнього аудиту, взаємозв’язок між ними

Класифікація видів аудиту за напрямками.

Головна відмінність огляду від аудиту полягає в тому, що під час огляду зменшується обсяг проведення процедур перевірки і, як наслідок, обсяг отриманих доказів. Результатом проведення огляду є надання обмеженої (середньої) впевненості, яка має форму негативної впевненості.

Залежно від форми та мети аудит буває:

1. зовнішній (незалежний);

2. внутрішній (залежний).

Зовнішній аудит — це аудит, який визначається як завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів. Головною характерною рисою зовнішнього аудиту є існування тристоронніх відносин, в яких аудитор має незалежність від інших двох сторін.

Зовнішній аудит може бути:

1. добровільним (ініціативним);

2. обов’язковим.

Ініціативний аудит — вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує за власною ініціативою замовника.

Обов’язковий аудит — вид завдання з надання обґрунтованої впевненості стосовно повного комплекту фінансових звітів, яке аудитор отримує від замовника у випадках, передбачених чинним законодавством.

У відповідності до статті 8 «Обов’язкове проведення аудиту» Закону України «Про аудиторську діяльність» проведення аудиту є обов’язковим для:

1. підтвердження достовірності і повноти річної фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності відкритих акціонерних товариств, підприємств-емітентів облігацій, професійних учасників ринку цінних паперів, фінансових установ та інших суб’єктів господарювання, звітність яких відповідно до законодавства України підлягає офіційному оприлюдненню, за винятком установ і організацій, що повністю утримуються за рахунок державного бюджету;

2. перевірки фінансового стану засновників банків, підприємств з іноземними інвестиціями, відкритих акціонерних товариств (крім фізичних осіб), страхових і холдингових компаній, інститутів спільного інвестування, довірчих товариств та інших фінансових посередників;3. емітентів цінних паперів при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів.

Виникнення внутрішнього аудиту пов’язано перш за все з тим, що внаслідок процесу концентрації капіталу відбувається утворення бізнес-структур, в яких існують юридично відокремлені суб’єкти господарювання (підприємства), що знаходяться під контролем (у власності) іншої структури — холдингу. Виникає об’єктивна необхідність у спеціальному контролюючому органі — внутрішньому аудиті. Підрозділи внутрішнього аудиту, на відміну від зовнішнього, знаходяться під контролем управлінського органу холдингу, але не підпорядковуються іншим структурам, що входять до його складу. Тому і виникає таке поняття, як внутрішній, або залежний аудит.


5582027397774618.html
5582114949522032.html
    PR.RU™